Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Analiza zachowań żywieniowych dzieci klas III – V szkoły podstawowej*

Analysis of dietary behavior of children of classes III - V primary school

 

PDFJustyna Kotyrba, Izabela Wróblewska - Analiza zachowań żywieniowych dzieci klas III – V szkoły podstawowej

Autor

JUSTYNA KOTYRBA A,B
IZABELA WRÓBLEWSKA C,D,E,F

Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie

Wstęp: Istotnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia dzieci i ich nawyki żywieniowe są zachowania żywieniowe rodziny. Dzieci podczas wybierania artykułów żywnościowych nie kierują się ich wartościami odżywczymi, często również nie wiedzą, jakie produkty powinny wybrać, aby dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Jednocześnie niezbilansowana dieta, a zatem długotrwały niedobór lub nadmiar niektórych składników odżywczych, może spowodować niepożądane skutki zdrowotne. Nawyki żywieniowe powstałe w okresie dzieciństwa utrzymują się przez całe życie, dlatego bardzo ważne jest ich wczesne określanie i ewentualna korekta.

Cel pracy: Określenie zachowań żywieniowych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (klasy III – V) w Toszku.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grudniu 2012 r. na grupie 100 (100%) uczniów szkoły podstawowej w Toszku, w tym 50 (50%) dziewczynek i 50 (50%) chłopców. Średni wiek wszystkich ankietowanych wynosił 9,92 roku (± 3,2). Narzędzie badawcze stanowiła autorska ankieta.

Wyniki: Większość uczniów (94%) spożywa nieprawidłową liczbę posiłków dziennie (2 lub 3-4). Ponad połowa (77%) ankietowanych zabiera drugie śniadanie do szkoły. Większość dzieci spożywa częściej mięso (82%) niż ryby (16%). Ponad połowa uczniów lubi słodycze (86%) i potwierdza chęć spożywania żywności typu fast food (77%).

Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że dzieci uczące się w szkole podstawowej w Toszku popełniają błędy żywieniowe. Polegają one na spożywaniu zbyt małej ilości posiłków dziennie (2 lub 3), zbyt małej obecności w diecie mleka i jego przetworów, podjadaniu między posiłkami oraz kupowaniu słodyczy i słodkich soków w sklepiku szkolnym.

Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, odżywianie się, dzieci

 

Summary

Introduction: Eating habits of a family constitute an important factor that reflects the nutritional condition of children. Children while choosing food do not pay attention on its nutritional value. Seldom do they know which products they should pick up to provide necessary nutrients to their bodies. However, unbalanced diet and, in consequence, a long deficiency or excess of some of the nutrients can cause unwanted health effects. Eating habits acquired in childhood remain throughout life, therefore, their early identification and possible adjustments are so essential.

Aim of the study: To determine the dietary behaviours of children attending primary school (grade III - V) in Toszek.

Material and methods: The study was conducted in December 2012. The study group consisted of 100 (100%) primary school pupils in Toszek, including 50 (50%) girls and 50 (50%) boys. The average age of all respondents was 9.92 years (±3.2). The research tool was the author’s own survey.

Results: The majority of students (94%) consume incorrect number of meals per day (2 or 3-4). More than a half (77%) of the respondents take lunch to school. Most children consume meat more often (82%) than fish (16%). More than a half of the students like sweets (86%) and confirm the desire to eat fast food (77%).

Conclusions: The results of the study showed that children attending the primary school in Toszek make mistakes in their eating habits. They do not eat enough meals per day (2 or 3), consuming too little milk and its products. What is more, they snack between meals and buy sweets and sugary juices in the school store.

Keywords: eating habits, nutrition, children

Justyna Kotyrba: Sposób odżywiania się dzieci klas III-V szkoły podstawowej w Toszku. Opole; 2013; s. 82 [praca licencjacka]