Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Konkurs na stanowisko: Profesor zwyczajny w Inst. Pielęgniarstwa

                                                                                                                      Opole, 11.08.2014 r.

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU

 

Na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
 JM Rektor,

ogłasza konkurs na stanowisko

Profesora Zwyczajnego

Osoby ubiegające się o stanowisko Profesora Zwyczajnego na Kierunku Pielęgniarstwo powinny złożyć:

 1. Zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora.
 2. Podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 3. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i naukowej (CV).
 4. Kserokopię dyplomu lekarza.
 5. Kserokopię  prawa wykonywania zawodu lekarza.
 6. Kserokopie dyplomów uzyskania tytułów i stopni naukowych.
 7. Wykaz dorobku naukowego kandydata.
 8. Kserokopie świadectw pracy.
 9. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 10. Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.
 11. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów  należy przesłać w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa  dnia 2 września 2014 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 5 września  2014 roku.

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

                                                                                                          JM Rektor

                                                                                                    dr Tomasz Halski

Licznik wizyt na stronie: 1555
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 14-08-2014 13:09
Modyfikował: Jacek Fedorów   |  Data modyfikacji: 14-08-2014 13:13

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera