W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Konkurs na stanowisko: Profesor nadzwyczajny w Inst. Fizjoterapii

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Dyrektor Instytutu Fizjoterapii za zgodą Rektora ogłasza

konkurs na stanowisko:

Profesor nadzwyczajny w Insytucie Fizjoterapii

Osoby ubiegające się o stanowisko Profesora Nadzwyczajnegow Instytucie Fizjoterapii powinny złożyć:

  • Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Instytutu.
  • Podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
  • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (CV).
  • Kserokopię potwierdzającą posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • Wykaz dorobku naukowego
  • Kserokopieświadectwpracy
  • Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunkupracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów  należy przesłać w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Rektorat)

Termin składania dokumentów upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r..

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  22 sierpnia 2014 r.

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawędo odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Dyrektor Instytutu Fizjoterapii
          mgr Joanna Rajfur

Licznik wizyt na stronie: 1033
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 06-08-2014 14:55
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 06-08-2014 15:10

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera