Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Poród w położeniu miednicowym płodu – fizjologia czy patologia? Rozważania historyczne 

A delivery in breech presentation – a physiology or pathology? Historical deliberations

 

PDF[2014.2.8] Poród w położeniu miednicowym płodu – fizjologia czy patologia? Rozważania historyczne.pdf

Autor

JANUSZ KUBICKI  B,D,E,F      

Emerytowany profesor PMWSZ w Opolu

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Położenie miednicowe płodu stwierdza się w około 3% wszystkich porodów i sposób ich prowadzenia jest ważnym problemem współczesnego położnictwa. w rozpoznawaniu położeń miednicowych płodu przydatne są chwyty leopolda, osłuchiwanie tętna płodu i KTG (tętno płodu jest słyszalne w nadbrzuszu matki), ale przede wszystkim diagnostyka ultrasonograficzna, która pozwala również na określenie masy płodu i jego dobrostan. W prowadzeniu porodu przy miednicowym położeniu płodu zastosowanie mają: pomoc ręczna sposobem cowjanowa – Brachta, pomoc ręczna sposobem veit – Smelliego (auxilium manuale), natomiast w przypadkach zarzucenia raczek ich uwolnienie sposobem klasycznym, wahaniami mullera bądź metodą lovseta. W przypadkach zagrożenia życia płodu lub matki wskazane jest ręczne wydobywanie płodu (extractio manualis fetus). Obecnie zaleca się, aby wszystkie położenia miednicowe płodu u pierwiastek rozwiązywać drogą cięcia cesarskiego. Niemniej jednak w przypadku prawidłowego przebiegu ciąży i porodu u wieloródek, prawidłowej masie płodu i jego dobrostanie poród w przypadkach położenia miednicowego płodu może być poprowadzony siłami natury z zastosowaniem pomocy ręcznej. Wymaga to jednak nieustannego kształcenia nowych kadr tzw. rezydentów położnictwa.
Słowa kluczowe: położenia miednicowe płodu, rozpoznawanie, prowadzenie porodu


Summary
The breech presentation of the foetus is noted in approximately 3 percentages of all deliveries and the way they are assessed constitutes an important issue in contemporary obstetrics. In order to recognize the breech position the leopold’s holds are used as well as foetal pulse rate auscultation, cardiotocography (CTG) and ultrasonography (USG), which helps determine the foetal weight and condition. Assisting the delivery of the foetus being in the breech position requires a few exceptional methods of help among which we can find some manual ones named cowjanow – Bracht and veit – Smelly. In the case of hands abandonment, their release is achieved either through a classical method called muller’s fluctuations or lovset’s method. When the life of a foetus or a mother is at risk, manual foetus extraction (extractio manualis fetus) is recommended. Nowadays, all breech positions in primigravidas receive the recommendation for the caesarian section. when the position appears in multigravidas and the pregnancy proceeds with no complications and the foetal weight is normal, the delivery might be natural with the manual help. It, however, calls for a continuous education of the obstetrical staff namely residents. 
Keywords: breech position, diagnosis, breech delivery