Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Taking the lead in healthcare advancement – Roanoke County VA (USA)

Przejęcie przodownictwa w doskonaleniu opieki medycznej w hrabstwie Roanoke, Wirginia, Stany Zjednoczone

 

PDF[2014.2.6] Taking the lead in healthcare advancement – roanoke county va (USA).pdf

Autor

JOSEPH B. CHURCH B,D,E,F

Elected Member-Currently Serving 4th Term; Re-presenting – Glenvar – Northside – Catawba areas of Roanoke County; Board of Supervisors, Roanoke County, Virginia, USA

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Summary
Healthcare services and the expected need for expansion has fueled the need to take a look into the immediate future for the Roanoke valley. Building a healthy environment for the citizens of the valley does not only include bricks and mortar. The facilities are very important, but a healthy community begins from within. Roanoke county has taken the initiative to institute a wellness center for our 900 plus employees. We have always been supportive of our local healthcare providers, Carilion Clinic and Lewis-Gale Medical Center, but taking a pro-active part will lead to many positive results. We have already realized a reduction in healthcare claims and a corresponding decrease in the overall payment of these. Our wellness center operation has resulted in less time loss from work due to illness, an overall healthy workforce and most importantly an educated employee regarding their personal healthcare situation. We realize that a healthy workforce is a more productive one.
Healthcare education and preventive care programs such as eating healthy foods and exercise translates into lower health insurance premiums for individuals as well as the County.
Keywords: health care providers, wellness center, ambulatory services


Streszczenie
Opieka medyczna w obrębie doliny Roanoke i związane z nią oczekiwania wymuszają potrzebę przyjrzenia się tej dziedzinie usług w najbliższej przyszłości. Stworzenie odpowiedniego środowiska dla mieszkańców tego obszaru nie oznacza tylko użycia cegieł i zaprawy murarskiej. Owszem, ośrodki opieki medycznej są ważne, ale zdrowa społeczność to coś więcej. Hrabstwo Roanoke wybudowało ośrodek promocji zdrowia dla ponad 900 pracowników. Wspieraliśmy już istniejące ośrodki opieki medycznej takie jak Klinika Carillon i Centrum Medyczne imienia Lewis’a i Gale’a, ale podjęcie bardziej aktywnych działań będzie prowadzić do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników. Osiągnęliśmy zmniejszenie liczby wierzytelności za usługi medyczne i co za tym idzie znaczne zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. Działanie naszego ośrodka promocji zdrowia przyniosło wiele pozytywnych skutków, w tym zaoszczędziło czas tracony do tej pory na leczenie chorób, zwiększyło liczbę zdrowych, zdolnych do pracy pracowników, i co najważniejsze, uświadomiło ludziom w jakiej znajdują się sytuacji zdrowotnej i jakie są ich potrzeby w tym zakresie. Uważamy, że zdrowi pracownicy pracują lepiej.
Edukowanie w zakresie promocji zdrowia i programy profilaktyczne takie jak: jak się odżywiać zdrowo i zażywać ruchu przekładają się bezpośrednio na niższe koszty w zakresie usług medycznych w przeliczeniu na indywidualnych mieszkańców, a co za tym idzie niższe koszty ponoszone przez hrabstwo w tym zakresie. 
Słowa kluczowe: zapewnienie opieki medycznej, ośrodek promocji zdrowia, usługi medyczne