Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Pomiar i analiza czucia delikatnego dotyku u osób zdrowych według autorskiego algorytmu badania 

Measurement and analysis of the gentle touch sensation in healthy people according to the author's test algorithm

 

PDF[2014.2.2] Pomiar i analiza czucia delikatnego dotyku u osób zdrowych według autorskiego algorytmu badania.pdf

Autor

SZYMON WYSZYŃSKI1 A,B,E
JOANNA PIOTRKOWICZ1 A,C,D
PIOTR FEDEROWICZ1 E,F,A
EWELINA WOŹNIAK1 F,D,B
SYLWIA STILER2 F,E,A
ANNA BRZĘK3 A,C,D

1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Kinezjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Studenckie Koło Naukowe „Piranie” przy Zakładzie Biomateriałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
3. 
Zakład Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Wstęp: Istnieje pięć podstawowych rodzajów czucia: wibracji, ułożenia, delikatnego dotyku, bólu oraz temperatury. Literatura podaje, że do badania delikatnego czucia można wykorzystać wacik lub palec. Ważne, aby dawkowany przez terapeutę bodziec był powtarzalny.
Cel pracy: Celem pracy był pomiar czucia delikatnego dotyku u osób zdrowych na 21 autorsko wybranych punktach. 
Materiał i metody: Zbadano 28 studentów ŚUM w Katowicach 21 kobiet i 7 mężczyzn. Wiek badanych x=21,2±1,8. na obu rękach i przedramionach badanych zaznaczono 21 punktów według autorskiego algorytmu. Badacz wskazywał losowy wybrany punkt. Celem badanego było wskazanie miejsca, w którym poczuł dotyk. Jeśli badany błędnie określił lokalizacje punktu, taśmą centymetrową odmierzano odległość. Wyniki umieszczono w bazie danych i poddano analizie statystycznej w programie Statistica 8.
Wyniki: Różnice na poziomie istotności statystycznej zaobserwowano porównując średnie wyniki odchyleń punktu 13 znajdującego się w środkowej części przedramienia po stronie bocznej w obu przedramionach. 
Wnioski: Zaobserwowane zmiany mogą świadczyć o bardziej precyzyjnym czuciu delikatnego dotyku w środkowej części strony bocznej przedramienia.
Słowa kluczowe: czucie dotyku, badanie neurologiczne, percepcja

 

Summary
Introduction: There are five basic types of sensation: vibration, poses, gentle touch, pain and temperature. The literature says that to study gentle sensation can be used cotton ball or finger. It is important that the therapist dosed stimulus was reproducible.
Aim of the study: Aim of this study was to measure the gentle touch sensation in healthy subjects for 21 points developed by researchers
Material and methods: Examined 28 students Silesian Medical University in Katowice 21 women and 7 men. The age of respondents x = 21,1±1,8. On both hands and forearms of respondents indicated 21 points developed by the researchers. The researcher pointed randomly selected point. the purpose of the respondents was to identify the place where they felt the touch. If examined incorrectly described the location of the point, researcher measured a difference with centimeter tape. The results were put in database and statistically analyzed in Statistica 8.
Results: Differences in the level of statistical significance was observed when comparing the mean scores of variations point 13 is located in the middle of the forearm to the side of both forearms.
Conclusions: Observed changes may indicate a more precise feeling the gentle touch in the middle of the lateral side of the forearm.
Keywords: sense of touch, neurological test, perception