Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Features of the emotional status of schoolchildren with different profiles of lateral phenotype

Zachowania emocjonalne u dzieci w wieku szkolnym z różną lateralizacją mózgu

 

PDF[2014.2.1] Features of the emotional status of schoolchildren with different profiles of lateral phenotype.pdf

Autor

ZAITSEVA OLGA1 A-F
KLIMATSKAYA LIUDMILA2 A-F
KOLODYAZHNAYA TATIANA1 A-F
EVERT LIDIIA1 A-F

1 Science-Research Institute of Medical Problems of the North, Russian Academy of Medical Sciences, Siberian Branch, Krasnoyarsk, Russia
2 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russia 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Background: Success of school education depends on many factors, including the most important mental function of a child, namely the type of hemispheric asymmetry of the brain that determines the characteristics of perception, memory, thinking strategy and the emotional sphere. Accounting the patterns of mental functions of a child constitutes the basis for the individualization of learning processes with the focus on maintaining the health of children and adolescents. The type of the hemispheric asymmetry is determined by the lateral phenotype of the subject, which is the set of peripheral motorsensory asymmetries.
Aim of the study: To evaluate emotional and personal characteristics of pupils with different lateral phenotypes.
Material and methods: 227 schoolchildren (caucasians) aged 7-15 years living in the city of Krasnoyarsk. The pupils were recognized clinically as healthy and they achieved the average physical and sexual development. Their lateral phenotype was assessed by the psychomotor tests for the guiding hand, the leading leg, eye and ear. The study aimed to explore the emotional personality traits, using child personality questionnaire G.U. Eysenck adapted to the childhood age and to estimate the level of intra - extraversion and neuroticisms in points.
Results: Among schoolchildren of Krasnoyarsk city, there were numerous groups of children with right lateral and mixed phenotypes in combination with extroverted personality type and emotional stability. Among the children with left lateral and symmetric phenotypes almost half of the subjects recorded introverted personality type combined with high levels of neuroticism.
Conclusions: The components of a child’s personality such as introverted personality type combined with high levels of neuroticism reduce the body’s adaptive capabilities of children and dictate the need for psycho-pedagogical correction. The results of the research can be used in psychology, age physiology and pedagogic.
Keywords: lateral phenotype, schoolchildren, personality type, level of neuroticism

 

Streszczenie
Wstęp: Sukces edukacyjny dziecka zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi są jego funkcje umysłowe takie jak lateralizacja mózgu, która określa jego percepcję, pamięć i strategie myślenia jak również sferę emocjonalną każdego ucznia. Określenie funkcji umysłowych każdego ucznia stanowi podstawę indywidualizacji procesu nauczania z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego rozwoju dzieci i nastolatków. Typ lateralizacji czynnościowej mózgu jest określany na podstawie fenotypu każdej jednostki i stanowi zespół cech ruchowo – sensorycznych.
Cel pracy: Zbadanie cech osobowościowych i emocjonalnych uczniów o różnych fenotypach asymetrii mózgu.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na 227 uczniach pochodzenia kaukaskiego w wieku od 7-15 lat mieszkających w Krasnojarsku. W badaniu medycznym uczniów określono jako zdrowych i na średnim poziomie rozwoju fizyczno – seksualnego. Rodzaj lateralizacji mózgu został określony przy użyciu testów ruchowych i badających funkcjonowanie mózgu na występowanie dominacji ręki, nogi, ucha i oka. Badanie miało również na celu określenie cech emocjonalnych i osobowościowych na podstawie testu hansa eysencka dostosowanego do wieku dziecięcego, aby ocenić u uczniów ich poziom introwertyczności i ekstrawertyczności oraz psychotyczności i neurotyzmu w punktach.
Wyniki: Wśród dzieci z Krasnojarska wyodrębniono liczną grupę dzieci z dominującą prawą półkulą cechami ekstrawertyczności oraz stabilności emocjonalnej. Wśród dzieci z dominacją lewej lub symetrycznym fenotypem wyniki badań wskazały, że ponad połowa z nich charakteryzuje się introwertycznym typem osobowości z wysokim poziomem neurotyczności. 
Wnioski: Introwertyczny typ osobowości u dzieci oraz wysoki poziom neurotyczności pomagają zmniejszać możliwości adaptacyjne u dzieci i tym samych mogą wymagać psychologiczno – pedagogicznego wsparcia. Wyniki badania mogą być użyte w psychologii, fizjologii rozwojowej oraz pedagogice.
Słowa kluczowe: typ lateralizacji, dzieci wieku szkolnym, typ osobowości, poziom neurotyczności