Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs na stanowisko: Instruktor w Instytucie Położnictwa

Na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm.) Dyrektor Instytutu Położnictwa za zgodą Rektora ogłasza konkurs na stanowisko

Instruktora

Osoby ubiegające się o stanowisko Instruktora powinny złożyć:

  • zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Instytutu
  • podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
  • życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (CV)
  • dyplom położnej / licencjata położnictwa oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich (oryginały, bądź kserokopie poświadczone notarialnie)
  • aktualne prawo wykonywania zawodu położnej (oryginał, bądź kserokopia poświadczona notarialnie)
  • wykaz dorobku naukowego i zawodowego
  • kserokopie świadectw pracy
  • oświadczenie, że Uczelnia będzie/nie będzie dla nich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
  • informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Dyrektorów Instytutów Pielęgniarstwa i Położnictwa – p. 66 lub Rektorat.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 29 sierpnia 2014 r.

Rozmowa konkursowa odbędzie się w dniu 03 września 2014 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 09 września 2014 roku.

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Licznik wizyt na stronie: 3080
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 18-06-2014 15:14
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 18-06-2014 15:18

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera