Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs na stanowisko: Starszy wykładowca w Instytucie Pielęgniarstwa

Na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa za zgodą Rektora ogłasza konkurs na stanowisko 

Starszego Wykładowcy

Osoby ubiegające się o stanowisko Starszego Wykładowcy na Kierunku Pielęgniarstwo powinny złożyć:

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Instytutu.
 • podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 • życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (CV).
 • dyplom pielęgniarki/licencjata pielęgniarstwa, dyplom lekarza.
 • kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub lekarza (oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej).
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej).
 • kserokopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk społecznych lub nauk humanistycznych (oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej).
 • wykaz dorobku naukowego kandydata.
 • kserokopie świadectw pracy.
 • oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów  należy przesłać w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Dyrektorów Instytutów Pielęgniarstwa i Położnictwa – p. 66)

Termin składania dokumentów upływa  dnia  24 lipca 2014 r.

Rozmowa konkursowa odbędzie się  dnia 29 lipca  2014 roku. O godzinie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 1 sierpnia 2014 roku.

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Licznik wizyt na stronie: 3135
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 18-06-2014 15:05
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 18-06-2014 15:09

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera