W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Konkurs na stanowisko: Instruktor w Instytucie Pielęgniarstwa

Na podstawie art. 118 a ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa za zgodą Rektora, ogłasza konkurs na stanowisko

Instruktora

Osoby ubiegające się o stanowisko Instruktora powinny złożyć:

  • zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora instytutu
  • podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
  • życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (CV)
  • kserokopię dyplomu pielęgniarki/licencjata pielęgniarstwa oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej)
  • kserokopię  aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej)
  • wykaz dorobku naukowego i zawodowego
  • kserokopie świadectw pracy
  • oświadczenie, że Uczelnia będzie/nie będzie dla nich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
  • informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów  należy przesłać, w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Dyrektorów Instytutów Pielęgniarstwa i Położnictwa – p. 66)

Termin składania dokumentów upływa dnia 24 lipca 2014 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 29 lipca 2014 roku. O godzinie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  1 sierpnia 2014 roku.

 

Licznik wizyt na stronie: 3209
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 18-06-2014 14:42
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 18-06-2014 15:02

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera