Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Ankieta pracodawców

W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzona została, wśród pracodawców stanowiących główną i zarazem docelową bazę kształcenia praktycznego studentów PMWSZ w Opolu jak i potencjalne miejsca zatrudnienia naszych absolwentów,  „Ankieta Pracodawcy".

Kwestionariusz ankiety został wysłany do 41 placówek, 30 placówek odesłało wypełnioną ankietę.

Poniżej przedstawiono pytania jakie zostały zawarte w ankiecie oraz rozkład odpowiedzi na nie.

 

 1. W jaki sposób rekrutuje Pan(i) kandydatów do pracy spośród absolwentów szkół wyższych ?
 1. Prowadzę indywidualne rozmowy z kandydatami
 2. Na drodze ogłoszonego przez zakład pracy konkursu na wolne stanowisko
 3. Kontaktując się z Powiatowym Urzędem Pracy
 4. w inny sposób…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Rozkład odpowiedzi:

pytanie nr 1

odp a

odp b

odp c

odp d

32

6

10

3

 

 1. Jakimi kryteriami kieruje się Pan(i) przyjmując absolwenta szkoły wyższej  do pracy
  w swojej firmie (Proszę wskazać nie więcej niż 3)?
 1. wynikami rozmowy kwalifikacyjnej
 2. oceną na dyplomie
 3. charakterem CV i listu motywacyjnego
 4. rodzajem ukończonej uczelni
 5. rekomendacją znanych mi osób
 6. osiągnięciami absolwentów zapisanymi w suplemencie do dyplomu
 7. innymi ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Rozkład odpowiedzi:

pytanie nr 2

odp a

odp b

odp c

odp d

odp e

odp f

odp g

33

4

14

9

13

12

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jakie cech i zdolności wg Pana(i) brakuje absolwentom szkoły wyższej by być dobrym pracownikiem w firmie? (Proszę wskazać nie więcej niż 5 punktów)
 1. kreatywność zawodową
 2. samodzielność
 3. odpowiedzialność
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. znajomość języków obcych
 6. odporność na stres
 7. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 8. kulturę osobistą
 9. bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń elektronicznych
  i multimedialnych
 10. dyspozycyjność
 11. lojalność wobec pracodawcy
 12. bogate doświadczenie zawodowe / praktyki zawodowe
 13. inne ………………………………………………………………………………………

 

Rozkład odpowiedzi:

pytanie nr 3

odp a

odp b

odp c

odp d

odp e

odp f

odp g

odp h

odp i

odp j

odp k

odp l

odp m

22

18

23

21

2

14

22

14

1

10

10

6

6

 

 1. Jak ocenia Pan(i) poziom przygotowania studentów PMWSZ w Opolu do odbywania praktyk zawodowych?
 1. bardzo dobry
 2. dobry
 3. trudno powiedzieć
 4. słaby
 5. bardzo słaby

 

Rozkład odpowiedzi:

pytanie nr 4

odp a

odp b

odp c

odp d

odp e

11

20

3

0

0

 

 1. Które z kwalifikacji i umiejętności studentów PMWSZ w Opolu podlegają Pana(i) szczególnej uwadze?
 1. poziom przygotowania teoretycznego
 2. praktyczne umiejętności zawodowe
 3. umiejętności pracy analitycznej
 4. biegłe posługiwanie się aparaturą i sprzętem  wykorzystywanym w danej dziedzinie
 5. znajomość przepisów i standardów obowiązujących w danej dziedzinie zawodowej
 6. umiejętność profesjonalnej obsługi klienta, interesanta
 7. inne, jakie?.......................................................................................................

 

Rozkład odpowiedzi:

pytanie nr 5

odp a

odp b

odp c

odp d

odp e

odp f

odp g

19

25

9

4

8

16

2

 

 1. Na jakim polu dostrzega Pan(i) braki u studentów PMWSZ w Opolu odbywających praktyki ?
 1. w przygotowaniu teoretycznym
 2. w przygotowaniu praktycznym
 3. w umiejętnościach pracy analitycznej
 4. w biegłym posługiwaniu się aparaturą i sprzętem wykorzystywanym w danej dziedzinie
 5. w znajomości przepisów i standardów obowiązujących w danej dziedzinie zawodowej
 6. w umiejętności profesjonalnej obsługi klienta
 7. inne, jakie?............................................................................................

 

Rozkład odpowiedzi:

pytanie nr 6

odp a

odp b

odp c

odp d

odp e

odp f

odp g

4

18

10

6

7

8

1

 

 1. Czy wg Pani/Pana istnieje potrzeba wprowadzenia zmian kształcenia o treści i umiejętności których znajomość jest niezbędna do funkcjonowania na rynku pracy? Jeżeli tak, to proszę wskazać te zagadnienia ?

 

Poniżej……………..

dobra praktyka, doświadczenie

wyższy i szerszy poziom pracy z klientem

umiejętność obsługiwania systemów komputerowych

przygotowanie do roli pracownika podmiotu leczniczego oraz do realizacji procesu pielęgnowania pacjentów w sposób indywidualny, całościowy i ciągły

zwiększenia ilości zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, badanie predyspozycji do pracy w zawodzie pielęgniarki-rozmowa kwalifikacyjna

studenci wg mojej wiedzy są przygotowywani do zawodu z największą starannością

obsługa aparatury specjalistycznej, komunikacja z pacjentem, wiedza teoretyczna

zajęcia praktyczne, a także obsługa pacjenta zgłaszającego się do szpitala, kwestia zachowania tajemnicy o zdrowiu pacjenta, pierwsze wrażenie pacjenta w szpitalu

większy nacisk położyć na praktykę wykonywania takich zabiegów jak: iniekcja dożylna, podawanie kroplówki, zwiększyć nacisk na pisanie obserwacji chorych (proces pielęgnowania)

psychologia, rozmowa z pacjentem, rozmowa z rodziną pacjenta

wprowadzenie metod kształcenia , które będą sprzyjały rozwoju samodzielności oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje

większy nacisk na kształcenie podstawowych umiejętności praktycznych, zwrócenie uwagi na odpowiedzialność pracy z pacjentem oraz większą samodzielność

 

 

Licznik wizyt na stronie: 5773
Opublikował: Joanna Piasecka   |  Data publikacji: 14-04-2014 10:26
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 12-06-2014 14:19

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera