Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs na stanowisko: Instruktor w Instytucie Położnictwa

Dyrektor Instytutu Położnictwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),za zgodą Rektora ogłasza konkurs na stanowisko

INSTRUKTORA W INSTYTUCIE POŁOŻNICTWA

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 maja 2014 r.

 

Osoby ubiegające się o stanowisko Instruktora powinny złożyć:

a) zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Instytutu;

b) podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

c) życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (CV);

d) dyplom położnej/licencjata położnictwa oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku położnictwo (oryginały, bądź kserokopie poświadczone notarialnie);

e) aktualne prawo wykonywania zawodu położnej (oryginał, bądź kserokopia poświadczona notarialnie);

f) wykaz dorobku naukowego i zawodowego (wymagane minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prezentowanej przez siebie specjalności);

g) kserokopie świadectw pracy;

h) oświadczenie, że Uczelnia będzie/nie będzie dla nich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;

i) informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej;

j) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Dyrektorów Instytutów Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 66).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 maja 2014 r.

Rozmowa konkursowa odbędzie sie w dniu 4 czerwca 2014 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 9 czerwca 2014 r. 

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Licznik wizyt na stronie: 7753
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 01-04-2014 12:10
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 05-05-2014 12:15

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera