Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Ankieta absolwentów 2011/2012 - ETAP 1

W roku akademickim 2011/2012 w ankiecie wstępnej dotyczącej badania losów zawodowych absolwentów wzięło udział 68% absolwentów kończących naukę w uczelni w roku akademickim 2011/2012: 13% badanej grupy stanowią mężczyźni, 87% kobiety.

wyk 1.jpeg

Procentowy udział osób w ankiecie online dot. monitorowania losów zawodowych absolwentów PMWSZ w Opolu uwzględniający absolwentów 2011/2012 na poszczególnych kierunkach i trybach studiów wygląda następująco:

wyk 2.jpeg

Absolwentom kierunku fizjoterapia – studia  stacjonarne gratulujemy wysokiego wyniku – 99% absolwentów wypełniło ankietę online.

Kwestionariusz ankiety (metryczka) zwierał pytania dotyczące: płci, wieku, rodzaju ukończonej szkoły średniej, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, dochodów, rodzaju i trybu wybranego kierunku studiów.

Poniżej przedstawiono opracowanie graficzne uzyskanych wyników.

Absolwenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu to w 70% osoby  między 20 a 30 rokiem życia.

Studia stacjonarne:

wyk 3.jpeg

Studia niestacjonarne:

wyk 4.jpeg

Dużą grupę, tj. 32% spośród badanych stanowiły osoby w wieku powyżej 40 lat. Niewątpliwie jest to związane z możliwością ukończenia w PMWSZ w Opolu studiów niestacjonarnych – pomostowych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi absolwentów dotyczące pytania o sposób utrzymania się na studiach:

wyk 6.jpeg

48% badanych absolwentów deklaruje, że w okresie studiów utrzymuje się z pracy z czego 7% z tej grupy stanowią absolwenci studiów stacjonarnych a 41% studenci studiów niestacjonarnych.

Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące stanu cywilnego w okresie studiów:

wyk 7.jpeg

Dziękujemy wszystkim absolwentom roku akademickiego 2011/2012 za udział w ankiecie.

Prosimy o wypełnienie ankiety online po roku od ukończenia studiów na uczelni. Link do ankiety został wysłany do Państwa na maila.

Państwa odpowiedzi pozwolą nam uzyskać odpowiedzi na pytania:  jak Państwo postrzegacie naszą uczelnię z perspektywy czasu, jaką ofertą edukacyjną jesteście zainteresowani po ukończeniu studiów w PMWSZ w Opolu,  jak potoczyły się Państwa losy zawodowe po ukończeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf