Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Nasi Prelegenci/ Our Speakers

Prelegenci / Speakers

Prof. John Nezlek – College William and Mary, Williambsburg, Virginia, USA Dr med. Andrzej Szpakow, Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś.jpeg Prof. dr hab. Aleksander Siwakow, Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, Mińsk, Białoruś Aleksander Szpakow, Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś Dr des. Piotr Kocyba, Uniwersytet Techniczny, Chemnitz, Niemcy Dr hab. Bożena Mroczek, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska
Prof. John Nezlek Dr med. Andrzej Szpakow Prof. dr hab. Aleksander Siwakow Aleksander Szpakow Dr des. Piotr Kocyba Dr hab. Bożena Mroczek
Dr n. farm. Dominik Marciniak, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska Mgr Donata Ziółkowska, Wydawnictwo Termedia, Poznań, Polska Mgr Małgorzata Krasowska, Polsko-Amerykańka Komisja Fulbrighta, Warszawa, Polska Dr Arkadiusz Liber, Politechnika Wrocławska, Polska
(Wrocław, Polska) Mgr Mirosława Grabowska, Zespól Szkół w Dobrzeniu Wielki, Polska Mgr Ewa Kittel – Prejs, Elsevier Central and Eastern Europe, Amsterdam, Holandia
Dr n. farm. Dominik Marciniak Mgr Donata Ziółkowska Mgr Małgorzata Krasowska Dr Arkadiusz Liber Mgr Mirosława Grabowska Mgr Ewa Kittel - Prejs
Mgr Zbigniew Szarejko, H+H Software GmbH, Getynga, Niemcy Mgr Leszek Stypułkowski, Index Copernicus, Warszawa, Polska Dr n. med. Donata Kurpas, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska Mgr Marzena Dziołak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska Mgr Maria Szwed, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, Polska
Mgr Zbigniew Szarejko Mgr Leszek Stypułkowski Dr hab. n. med. Donata Kurpas Mgr Marzena Dziołak Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Mgr Maria Szwed

 

 

Prof. John Nezlek

Prof. John Nezlek – College William and Mary, Williambsburg, Virginia, USA

(College of William& Mary, Williamsburg VA, USA) wykład – Ukryte normy procesu recenzji: pewne niepisane wytyczne/ Implicit norms of the review process: Some unwritten guidelines

Psycholog społeczny, od 1977 do 1980 roku pełnił funkcję adiunkta psychologii w College of William and Mary, od 1980 do 1981 profesor wizytujący Purdue University i ponownie adiunkt w College of William and Mary, od 1994 r. profesor psychologii w tejże uczelni, w latach 2005-2006 pracownik naukowy na stypendium badawczym w Katholieke Universiteit Leuven.

Autor badań i licznych publikacji w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych obejmujących tematykę naturalnych interakcji społecznych, codziennych wahań stanów psychologicznych, pomiaru stanu i cech konstrukcji myślowych, wpływu społecznej nierówności na jednostki i wielopoziomowego modelowania współczynnika losowego. Wybitny specjalista w analizie danych metodą multilevel analysis.

Aktualnie stypendysta w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie i Poznaniu.

Do góry

 

Dr med. Andrzej Szpakow

Dr med. Andrzej Szpakow, Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś.jpeg

(Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś) wykład – Czy międzynarodowe projekty naukowo-badawcze zwiększają szanse na publikacje?/ Do international research projects increase a chance for publication?

Kierownik Katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji, zastępca dziekana Wydziału WF ds. Nauki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego.

Autor 150 prac naukowych dotyczących problemów higieny żywienia, medycyny profilaktycznej, sportowej i środowiskowej. Stypendysta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek rad naukowych uznanych czasopism, m.in. w Polsce (Family Medicine and Primary Care Review, Medycyna Środowiskowa). Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie.

Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni. 

 Do góry

 

Prof. dr hab. Aleksander Siwakow

Prof. dr hab. Aleksander Siwakow, Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, Mińsk, Białoruś

(Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego, Mińsk, Białoruś) wykład – Przygotowanie artykułu do zagranicznych czasopism naukowych: strategia i taktyka/ How to prepare an article for international scientific journals? – strategy and tactic

Kierownik Zakładu Akupunktury Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego Lekarzy (BelMAPO), główny specjalista od akupunktury i nietradycyjnych metod leczenia w Ministerstwie Zdrowia Republiki Białoruś, przewodniczący Rady Naukowej przy obronione prac habilitacyjnych z rehabilitacji, akupunktury, ćwiczeń fizycznych i medycyny sportowej, fizjoterapii i zdrowia, ekspert Centrum Badań i Certyfikacji MZ Białorusi.

Autor 150 prac naukowych, 15 patentów z fizjoterapii i akupunktury, współautor 6 urządzeń medycznych. Członek rad naukowych uznanych czasopism w Europie, m.in. Akupunktura Polska, Rephlexotherapy, Medycyna Tradycyjna: Wschód-Zachód.

 Do góry

 

Aleksander Szpakow

Aleksander Szpakow, Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś

(Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś) wykład – Prezentacja projektu badań studenckich zakończonych publikacją/ The example of a students’ research project finished with a publication

Student 4 roku Wydziału Wychowania Fizycznego Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego.

Współautor i koordynator wirtualnego zespołu badawczego zajmującego się badaniami na temat przyczyn stosowania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży studenckiej (11 ośrodków w pięciu krajach).

Autor i współautor 20 prac naukowych, trzykrotny laureat Konkursu Grantów dla Studentów organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Białorusi, laureat konkursów studenckich na Białorusi w latach 2011-2013.

 Do góry

 

Dr des. Piotr Kocyba

Dr des. Piotr Kocyba, Uniwersytet Techniczny, Chemnitz, Niemcy

(Technische Universität, Chemnitz, Niemcy) wykład – Dyskurs naukowy i nienaukowy, czyli jak napisać tekst językiem naukowym/ A scientific and non-scientific discourse, how to write an article with an academic language

Politolog i slawista, pracownik naukowy w Katedrze Studiów nad Europą Środkowo-Wschodnią na Technicznym Uniwersytecie w Chemnitz.

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę europejskiej polityki językowej, zagadnienia mniejszości narodowych i polityki historycznej w różnych krajach Europy Środkowo – Wschodniej, procesy migracyjne w Europie oraz współpracę transgraniczną w ramach Unii Europejskiej. Praca doktorska dotyczyła Polskich dyskursów o statusie mowy Ślązaków.

 Do góry

 

Dr hab. Bożena Mroczek

Dr hab. Bożena Mroczek, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

(Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska) wykład – Najczęstsze błędy w publikacjach polsko i angielskojęzycznych/ The most common mistakes in Polish and English articles

Pracownik naukowy Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego i zdrowia publicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Autorka 159 prac naukowych, przewodnicząca Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

 Do góry

 

Dr n. farm. Dominik M. Marciniak

Dr n. farm. Dominik Marciniak, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska

(Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska) wykład – Analizy statystyczne w pracach naukowych – czego unikać, na co zwrócić uwagę/ Statistics in academic papers, what to avoid and what to focus on

Pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Autor licznych prac naukowych w zakresie modelowania matematycznego procesu uwalniania substancji czynnych z półstałych postaci leków, stabilności produktów leczniczych oraz statystyki medycznej.

Kierownik grantów uczelnianych, uczelniany audytor wewnętrznego systemu jakości. 

 Do góry

 

Mgr Donata Ziółkowska

Mgr Donata Ziółkowska, Wydawnictwo Termedia, Poznań, Polska

(Termedia, Poznań, Polska) wykład – Międzynarodowe czasopisma z IF jak aplikować artykuł z sukcesem/ International journals with IF – how to submit an article successfully

Pracownik uznanego wydawnictwa medycznego  Termedia, specjalista w zakresie ewaluacji, promocji i indeksacji czasopism naukowych, ekspert zarządzania procesem wydawniczym w czasopismach naukowych oraz dorobkiem naukowym autorów w środowisku międzynarodowym.

W latach 2006-2012 pracownik Index Copernicus International, kierownik Działu IC Science.

 Do góry

 

Mgr Małgorzata Krasowska

Mgr Małgorzata Krasowska, Polsko-Amerykańka Komisja Fulbrighta, Warszawa, Polska

(Polish-U.S. Fulbright Commission, Warszawa, Polska) wykład – Wszystko co robisz jest strategiczne/ All Your Work Is Strategic

Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Kierownik rekrutacji do programu MBA w Kellogg School of Management w Northwestern University w Stanach Zjednoczonych, specjalistka ds. rozwiązań naukowych w firmie Thomson Reuters, współtwórczyni platformy „Web of Knowledge” wspierającej instytucje akademickie oraz kadry naukowe w Polsce, Europie Środkowej, Ukrainie i Kazachstanie.

 Do góry

 

Dr Arkadiusz Liber

Dr Arkadiusz Liber, Politechnika Wrocławska, Polska
(Wrocław, Polska)

(Politechnika Wrocławska, Polska) wykład – Jak pisać pracę naukową, aby nie naruszyć praw autorskich/ How to write academic papers and respect the copyrights

Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej.

Autor badań naukowych i licznych publikacji w zakresie teorii procesów informacyjnych, informatyki kwantowej, bioinformatyki, bezpieczeństwa informacji, w tym anonimizacji i ochrony prywatności.

Od 1994 roku ekspert sądowy w zakresie informatyki, specjalista w dziedzinie kryminalistyki, w szczególności badania śladów o charakterze informacyjnym pozostawianych w miejscach popełnienia przestępstw. Popularyzator osiągnięć nauki wśród dzieci.

 Do góry

 

Mgr Mirosława Grabowska

Mgr Mirosława Grabowska, Zespól Szkół w Dobrzeniu Wielki, Polska

(Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Polska) wykład – Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” czyli o kryteriach poprawności językowej publikacji naukowych/ The criteria of correctness in scientific publications

Kierownik Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, redaktor merytoryczny w wydawnictwach, wykładowca na studiach podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Bibliotekarz Roku 2013 Województwa Opolskiego.

Autorka licznych publikacji zwartych i artykułów zamieszczanych na łamach czasopism fachowych dotyczących rynku książki oraz działalności pedagogiczno – metodycznej bibliotekarzy.

Redaktor językowa kwartalnika Puls Uczelni.

 Do góry

 

Mgr Ewa Kittel - Prejs

Mgr Ewa Kittel – Prejs, Elsevier Central and Eastern Europe, Amsterdam, Holandia

(Elsevier Journals Publishing, Amsterdam, Holandia) wykład –  Publikowanie w XXI wieku. Co się zmieniło: historia i przyszłość komunikacji naukowej, wyzwania i perspektywy/ Publishing in the 21st Century. What’s changed: History and future of scholarly communication, Challenges and Perspectivess

Dyrektor Elsevier Journals Departament na centralną i wschodnią Europę z siedzibą w Amsterdamie i Warszawie. Pracę w firmie Elsevier rozpoczęła w Londynie i Oxfordzie osiem lat temu. Specjalistka w zakresie zarządzania portfolio wydawnictw z dziedziny neurochirurgii.

Twórca narzędzi pomagających doskonalić umiejętności recenzentów, wydawców i autorów publikujących artykuły naukowe, organizatorka warsztatów i prelegentka w środowiskach naukowych, szczególnie medycznych, uczestniczka licznych konferencji fachowych w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

 Do góry

 

Mgr Zbigniew Szarejko

Mgr Zbigniew Szarejko, H+H Software GmbH, Getynga, Niemcy

(H+H Software GmbH, Getynga, Niemcy) wykład – Jak sprawnie zarządzać dostępem do elektronicznych źródeł informacji?/ How to manage the access to electronic sources of information successfully?

Programista w niemieckiej firmie H+H Software GmbH w Getyndze, przedstawiciel firmy na rynku polskim.

Współtwórca systemów software’owych instalowanych między innym w środowiskach bibliotecznych, w tym: NetMan - zarządzanie oprogramowaniem użytkowym w sieciach LAN i WAN, AdHoc - oprogramowanie służące do udostępniania nośników elektronicznych powiązanych z egzemplarzem obowiązkowym, HAN - zarządzanie dostępem do elektronicznych źródeł danych – e-journals, e-books, bazy danych online.

 Do góry

 

Mgr Leszek Stypułkowski

Mgr Leszek Stypułkowski, Index Copernicus, Warszawa, Polska

(Index Copernicus, Warszawa, Polska) wykład – Budowanie międzynarodowej pozycji czasopism naukowych/ Developing international recognition of a scholar journal

Przedstawiciel Index Copernicus w Grupie Sterującej projektu „Stworzenie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on”. Współtwórca Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego, rozwiązania procesowego i informatycznego za pomocą którego MNiSW przeprowadziło ewaluację jednostek naukowych za lata 2009-2012.

Inicjator i koordynator Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY – największej w Europie Centralnej imprezy promującej studia wyższe, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych realizowanych przez Institute for Regulatory Innovation – Central European University w Budapeszcie, gdzie pełni funkcję Senior Researcher. 

 Do góry

 

Dr n. med. Donata Kurpas

Dr n. med. Donata Kurpas, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole, Polska, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska) wykład – Punktacja czasopism naukowych/ How scientific journals are pointed

Adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Nauk Klinicznych i Diagnostyki Medycznej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Autorka ponad 540 publikacji naukowych, recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Family Medicine & Primary Care Review”, recenzent czasopism zagranicznych i krajowych, stypendystka Komisji Fulbrighta, Fundacji SOROS, EURACT, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu im. E. Niedźwirskiego.

Redaktor Naczelny kwartalnika Puls Uczelni. 

 Do góry

 

Mgr Marzena Dziołak

Mgr Marzena Dziołak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

(Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, Polska), wykład – Bibliometria czyli jak nas „liczą” nie tylko w bibliotece/ Bibliometrics - how we are pointed not only in the library

Dyrektor Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

Autorka i współautorka referatów konferencyjnych i artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu bibliologii i informatologii oraz Bibliografii Publikacji Pracowników PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Inicjatorka i koordynator projektu Klaster Bibliotek Bi@lskich. Współautorka i koordynator projektu Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik w labiryncie informacji i wiedzy finansowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Do góry

 

mgr Bożena Ratajczak-Olszewska

Mgr Bożena Ratajczak-Olszewska, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polska

(Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole, Polska) wykład – Bibliometria – czyli jak nas „liczą” nie tylko w bibliotece/ Bibliometrics - how we are pointed not only in the library

Dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej PMWSZ w Opolu, Pełnomocnik Rektora ds. systemu antyplagiatowego, wykładowca na studiach podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Autorka referatów konferencyjnych oraz publikacji w wydawnictwach zwartych i czasopismach naukowych z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa praktycznego, redaktor merytoryczny wydawnictw uczelnianych, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika Puls Uczelni.

 Do góry

 

Mgr Maria Szwed

Mgr Maria Szwed, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, Polska

(Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole, Polska) wykład – Jak skalkulować wydanie czasopisma naukowego?/ How to calculate the edition of a scientific journal?

Prezes naukowego Wydawnictwa Instytut Śląski Sp. z o.o.

Bibliotekarz ze specjalnością edytorską, redaktor wydawniczy, pracownik Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu. 

 Do góry

 

 

Licznik wizyt na stronie: 14286
Opublikował:    |  Data publikacji: 06-02-2014 15:03
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 05-06-2017 12:08

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera